ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

μισθοδοσία

Η SG ACCOUNTING SERVICES ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

επίβλεψη και  αποκλειστική ευθύνη της λογιστικής οργάνωσης και του φορολογικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τήρηση βιβλίων
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Σύνταξη ενδοομιλικών φορολογικών εκθέσεων (group tax reporting)
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων
 • οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση λογιστηρίων επιχειρήσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Επίβλεψη και οργάνωση λογιστικών συστημάτων.
 • Διαμόρφωση λογιστικών σχεδίων.
 • Οργάνωση και εκπαίδευση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών
 • Επίβλεψη και οργάνωση κοστολόγησης και τήρησης αποθηκών.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 κάλυψη σε θέματα μισθοδοσίας κάθε είδους εταιρειών,

 Επιλυση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων,

προτάσεις για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας,

 Σχεδιασμός και υποστήριξη για  την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 •  Ίδρυση και σύσταση εταιρειών
 • Μετατροπές εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Λύσεις-Εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • Εκτιμήσεις καθαρής αξίας επιχειρήσεων, εξαγορές, αυξήσεις-μειώσεις κεφαλαίου, κωδικοποιήσεις καταστατικών

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

συμβουλές επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν,  σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ανάλυψη και προετοιμασία επιχειρηματικών πλάνων (business plan)

 Αναλύσεις μελλοντικών ροών (cash flow) για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης τραπεζικών θεμάτων.

Προετοιμασία και κατάθεση φακέλων για χρηματοδότηση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υποστήριξη έκδοσης ψηφιακής υπογραφής

 Προετοιμασία και παρακολούθηση φακέλων για συμμετοχή των πελατών, σε δημόσιους διαγωνισμούς αλλά και σε αναπτυξιακά προγράμματα του δημοσίου.

 

 

Back to top